Polityka prywatności sklepu internetowego działającego pod witryną sangotrade.pl

Niniejsza polityka prywatności określa rodzaj informacji, które za pośrednictwem serwisu sangotrade.pl gromadzi sklep internetowy sangotrade.pl (dalej Sklep Internetowy), a które są udostępniane przez użytkowników Sklepu Internetowego, korzystających z jego funkcjonalności (dalej Klienci) oraz rodzaj działań podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji dotyczących Klientów. Aktywne korzystanie ze Sklepu Internetowego, a w tym poprzez składanie zamówień, wymaga uprzedniego zaakceptowania niniejszej Polityki prywatności.

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od klientów dane niektórym  podmiotom takim jak firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Informacje ogólne:

Korzystanie z wybranych funkcji dostępnych na stronie Sklepu Internetowego, a w tym dokonywanie zakupu towarów z oferty Sklepu, wymaga uprzedniego podania informacji, które umożliwią identyfikację Klienta (nabywcy). Do informacji tych należą: imię i nazwisko, adres e-mail, korespondencyjny adres pocztowy, numer telefonu (dalej łącznie jako „dane osobowe”). Podanie danych osobowych wiąże się z udzieleniem jednoznacznej zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie na warunkach określonych w klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w niniejszej Polityce prywatności.

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych oraz innych informacji udostępnionych przez Klienta:

Przekazywane przez Klienta dane osobowe oraz inne dotyczące Go informacje podlegają ochronie w ramach powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dane osobowe oraz inne odpowiednie informacje są archiwizowane i przetwarzane przez Sklep Internetowy, wykorzystywane w celu realizacji dokonywanych w Sklepie zamówień oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Sklepu.

Sklep Internetowy oferuje usługę Newsletter, tj. umieszczenia adresu e-mail Klienta na liście adresowej, wg której rozsyłane są bieżące informacje o asortymencie Sklepu, organizowanych promocjach, wyprzedażach i innych wydarzeniach w działalności Sklepu, mogących mieć znaczenie dla uczestników usługi. Zapisanie się do usługi Newsletter wiąże się z podaniem adresu e-mail, który będzie podlegał archiwizacji i przetwarzaniu przez Sklep w celach realizacji usługi. Informacje te będą odpowiednio przechowywane (dalej jako „rejestr”), przy zastosowaniu nowoczesnych metod archiwizacji i zabezpieczenia danych. Klientowi przysługuje bezwarunkowe i nieograniczone w czasie prawo do żądania usunięcia lub zmiany (uzupełnienie, korekta itp.) informacji udostępnionych dla realizacji usługi Newsletter. Usunięcie części lub wszystkich danych z rejestru, jak również ich modyfikacja jest możliwa poprzez zgłoszenie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej lub elektronicznej z wykorzystaniem danych kontaktowych udostępnionych na stronie Sklepu.

Sklep Internetowy zbiera także anonimowe informacje, które mają charakter statystyczny, nie dotyczą osób, tj. nie pozwalają na zidentyfikowanie indywidualnego Klienta, ani innej osoby korzystającej z serwisu Sklepu, a mają związek z korzystaniem z serwisu. Informacje te zbierane są sumarycznie i wykorzystywane jedynie w celu poprawy jakości usług, a w tym ułatwienia korzystania z serwisu. Sklep Internetowy nie gromadzi danych osobowych dzieci poniżej 18 roku życia i serwis nie jest dla nich przeznaczony.

Przekazywanie danych osobowych:

Sklep Internetowy nie będzie przekazywał danych osobowych podanych w serwisie osobom trzecim (z wyłączeniem obsługi zamówień) , z wyjątkiem następujących sytuacji:

1. za pisemną zgodą Klienta;

2. jeśli jest to konieczne z punktu widzenia prawa lub nakazu odpowiednich władz;

3. jeśli jest to wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami lub wynika z nakazu odpowiednich władz;

4. w celu ochrony uzasadnionych praw Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo kontaktu z odpowiednimi władzami, jeśli zostaną stwierdzone działania, które mogą być uznane za nielegalne w świetle powszechnie obowiązujących przepisów.

Pliki Cookies („Ciasteczka”):

Serwis Sklepu wykorzystuje technologię tzw. „ciasteczek”. Ciasteczka są małymi plikami zawierającymi informacje przechowywane na komputerze Klienta po odwiedzeniu przez Niego strony internetowej. Wykorzystywane są do wprowadzania dodatkowych funkcjonalności oraz pomagają analizować ruch w serwisie Sklepu.

Istnieją dwa rodzaje ciasteczek:

- pierwszy używany jest do „zapamiętywania” takich informacji jak nazwa użytkownika i hasło, które są przechowywane w komputerze Klienta tak długo, jak pozostaje On zalogowany w usłudze. Jeśli Klient nie korzysta z funkcji „W przyszłości nie pytaj mnie o moją nazwę użytkownika i hasło”, tego typu ciasteczka nie będą przechowywane w Jego komputerze,

- drugi to ciasteczka sesji. Podczas wizyty na stronie Sklepu ciasteczka te są tymczasowo przechowywane w pamięci komputera Klienta. Ciasteczka sesji nie pozostają w pamięci komputera i zazwyczaj znikają przy zamknięciu przeglądarki.

Większość przeglądarek internetowych umożliwia taką konfigurację ustawień, która pozwala na odrzucanie plików cookies. Wybór taki może jednak istotnie ograniczyć funkcjonalność Sklepu Internetowego, w tym uniemożliwić składanie zamówień.

Sklep Internetowy zobowiązuje się podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia dokładności, kompletności oraz aktualności gromadzonych danych osobowych. Klient powinien podawać dane osobowe dokładne, kompletne i aktualne w momencie przekazania. Ryzyko związane z podaniem danych osobowych nieprawdziwych, niedokładnych, niekompletnych lub nieaktualnych w całości obciąża Klienta.

Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych swoich danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia swoich danych. Klient w tym celu powinien się skontaktować z BOK : biuro@sangotrade.pl

Inne strony internetowe:

Serwis Sklepu Internetowego może zawierać łącza kierujące do stron podmiotów trzecich. Sklep Internetowy nie sprawuje jednak kontroli i nie bierze odpowiedzialności za treść tych stron oraz stosowaną przez ich administratorów politykę prywatności. Tego typu strony internetowe mogą umieszczać własne ciasteczka w komputerze ich użytkowników lub stosować inne metody gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Przed skorzystaniem z takich stron internetowych należących do podmiotów trzecich zalecane jest zapoznanie się z ich polityką prywatności.